Så här arbetar A.R. Forwarding AB med farligt gods


Farligt gods är de produkter och ämnen som innebär en risk för allmänheten – både gällande säkerhet, hälsa och miljö. För att man ska få transportera sådant gods krävs inte bara god kunskap, märkning och säkerhet utan även regler för hur godset ska få fraktas. Vi på A.R. Forwarding AB ställer även höga krav på vår personal. Med andra ord kan du som kund alltid känna dig säker på att vi vet vad vi gör och att vi tar alla de försiktighetsåtgärder som krävs och är nödvändiga. Läs vidare om vår policy för farligt godshantering och hör av dig om du vill veta mer om hur vi kan transportera just ert gods på bästa sätt.

A.R. Forwardings farligt gods policy 

farligt godsfarligt gods
farligt gods
Hantering av farligt gods
Med farligt gods-transporter menas transporter både av föremål och ämnen. Det finns olika bestämmelser om vad som gäller när det kommer till vilket sätt som godset ska transporteras; järnvägstransporter har vissa bestämmelser medan flygtransporter en annan. All vår personal för farligt gods innehar ett ADR-intyg, vilket säkerställer att vi vet de förutsättningar och lagar som krävs för att transportera gods som är extra känsligt för miljö och hälsa.

Vi på A.R. Forwarding AB är en speditör som säkerställer att ert farliga gods hanteras på ett tillfredsställande sätt. Detta genom att vi i alla arbetsmoment tar hänsyn till det farliga godsets beskaffenhet för att inte skador ska inträffa på både miljö, djur, människor och egendom. Vidare arbetar vi även med fullgod utrustning som är avsett för just dessa typer av frakter och då farligt gods ingår som en del i vår verksamhet tar vi alltid hänsyn till det när vi införskaffar nya fordon eller annan utrustning.

Både arbetsgivare och arbetstagare samverkar så de erfarenheter och synpunkter tas tillvara i det dagliga arbetet och alla eventuella risker och olyckor rapporteras omedelbart. Vi värnar om stor transparens både genom arbetsgivare, arbetstagare och mellan dig som kund. Kontakta oss redan idag så hjälper vi er med ert farliga gods!